Kullanım Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

Image Description

Kullanım Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

  • GİZLİLİK POLİTİKASI

Op. Dr. İsmail Bayram, ziyaretçileri tarafından sitesindeki formlar aracılığıyla gönüllü olarak sunulan kişisel verileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız, vb.) yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz, üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ve/veya hiçbir şekilde kullandırmaz. 

Op. Dr. İsmail Bayram bu bilgileri size basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile bildirimler göndermek ve benzeri amaçlar için yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır.

Kişisel verilere sadece veri sorumlusu Op. Dr. İsmail Bayram erişim sağlayabilir.

Op. Dr. İsmail Bayram, kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) Web sitesini iyileştirmek ve genel olarak hastaları hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, ziyaretçi profili belirlemek amacıyla kullanır. Bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanmaz.

Op. Dr. İsmail Bayram, işbu politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesi, çalışanların politikaya uygun hareket etmesi, politikanın uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin sunulmasından sorumludur.

  • KULLANIM SÖZLEŞMESİ 

Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir. 

Sitemizde anlatılan tüm cerrahi işlemler hastane ortamında uygulanmaktadır.

Web sitesinde yayınlanan ve telif ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları Op. Dr. İsmail Bayram’a ait olan bütün, yazılı, resimli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere Web sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. 

Op. Dr. İsmail Bayram’ın yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlalde bulunana aittir.

Web Sitesi’nde yer alan her türlü içerik sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Ziyaretçi, içerikleri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, Op. Dr. İsmail Bayram’dan temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Web sitesinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir.

Ziyaretçi, bu bilgilere dayanarak yapacağı işlemler bakımından Op. Dr. İsmail Bayram’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Op. Dr. İsmail Bayram, web sitesinin kullanımından ya da kullanımıyla ilgili olarak ortaya çıkan kendi kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir türde özel, cezai, arızi, dolaylı ya da netice kabilinden zarardan ya da bunlarla sınırlı kalmaksızın kullanım, veri ya da kar kaybından kaynaklananlar dahil olmak üzere herhangi bir zarardan sorumlu değildir. 

Op. Dr. İsmail Bayram, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, ziyaretçilere sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve Op. Dr. İsmail Bayram Web Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Web Sitesi’nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Op. Dr. İsmail Bayram sitesinde mevcut, muhtelif liste ve formları doldurarak iletmiş olduğunuz bilgiler, yalnızca hizmet talebine yönelik olarak kullanılacak ve bu amaç dışında hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kuruluşlara sağlanmayacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3.maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4. maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6. maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, klinik faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarına uygun süre kadar Op. Dr. İsmail Bayram tarafından saklanır. Gönüllü olarak paylaştığınız ve Op. Dr. İsmail Bayram tarafından işlenen kişisel veriler, sunulan hizmetin gereği ve ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun,6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,4857 sayılı İş Kanunu,İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Hasta Hakları Yönetmeliği ve ilgili diğer kanunlar ve bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır. 

Kişisel verileriniz, işlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası, işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması, ilgili kişinin açık rızasını geri alması, Kanunun 11.maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Op. Dr. İsmail Bayram tarafından kabul edilmesi, Op. Dr. İsmail Bayram tarafından ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula başvuruda bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması, Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında Op. Dr. İsmail Bayram tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

Web Sitesi’nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde, tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için ziyaretçi, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede ziyaretçi, Web Sitesi’ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Op. Dr. İsmail Bayram Web Sitesi, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme ve iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ziyaretçiler bakımından hüküm ifade edecektir.

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12. maddesiyle Kanunun 6. maddesi 4. fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde Op. Dr. İsmail Bayram tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.

Ziyaretçiler ile Op. Dr. İsmail Bayram arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, Op. Dr. İsmail Bayram elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilafların çözümünde İstanbul Adliyesi mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Ziyaretçi, Op. Dr. İsmail Bayram Web Sitesi’ne girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.

 

© 2018 ismailbayram.com. Tüm hakları saklıdır.  Kullanım Sözleşmesi & Gizlilik Politikası

Online Randevu

Hızlıca online randevu alarak tüm işlemlerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz...

Randevu Al
Image Description